Забележителности

Интересни места и обекти с.Садово

Садовско Кале

    Антична и късноантична крепост Садовско кале се намира на 1 km североизточно по права линия от центъра на село Садово. От запад и изток е естествено защитена от стръмните скатове на Садовската река, и нейния приток Кале дереси. От юг е пазена от стръмно спускащия се склон към водослива на двете реки. Крепостта е с неправилен трапецовиден план, с дължина 161 m в посока север- юг и широчина от 28 до 49 m, и площ от около 5.8 дка. Крепостните стени са изградени от ломени камъни, споени с червен хоросан. Зидът е най- добре запазен в източния сектор на височина до 2.7 m. Дебелината на стената е 2.4 m. Отбраната е била подсилена с окоп и вал пред северната стена, която е най- уязвима. Ровът е с дължина 83 m и широчина 6-7 m и запазена дълбочина до 2.5 m. Главната порта е на южния зид, а на северния зид в източния край има потерна. При югоизточния ъгъл на южната стена има външна правоъгълна кула с размери около 12х8 m. Останки от постройки и водопроводи се забелязват в северната част на укреплението, където явно е била цитаделата. Освен керамични останки от късната античност (V-VI век), са открити и фрагменти от готска керамика от IV век. Тази крепост е охранявала пътищата по самата река и източно водещи от нея към град Върбица. На 120 m южно под крепостта има външен укрепителен пояс.  

Източник : https://bulgariancastles.com/bg/node/445

Крепост на хреб. "Дряново"

 

   Късноантична и средновековна крепост има на хребета „Дряново“, на 6.35 km северно по права линия от центъра на село Садово. Крепостта е изградена на билото на въпросния рид, на 0.74 m югозападно от кота 917. Самото било е с изключително високи и стръмни склонове от северозапад и югоизток и стръмни от югозапад. От североизток тясна седловина свързва крепостта с основния хребет. Укреплението е с дължина 88 m и широчина 28 m, а общата площ е от около 2 дка. Крепостните стени са изградени от дялани каменни блокчета, като се проследяват под насип. От североизток защитата е подсилена от два окопа, изсечени в скалите на 200 и 250 m от твърдината. Външния окоп е със съхранена дълбочина от 0.8 m и широчина 4 m. Вътрешния окоп е с дълбочина 0.5 m като зад него има следи от вал. Главната порта е била в североизточния край на крепостта. По всяка вероятност на южната стена е имало потерна- тук защитния зид достига изсечената в скалите пътека „Курт гидик“/“Вълча пътека“, изкачваща се чрез серпентини откъм долината на река Кара су, край височината „Дюкюлю Мурат“/“Кривия Мурад“. Останки от постройки се откриват в крайната северна част на крепостта, а в южната част има останки от помещение с размери 5х5 m. Откритата керамика е ранновизантийска и средновековна българска (XI-XII). Основното предназначение на крепостта е да охранява южния подход на Върбишкия проход. Път преминава на 1.53 km североизточно от крепостта. До скоро от него е била запазена калдъръмена настилка. Крепостта косвено е охранявала и пътя през прохода Голям сеймен конак. 

Източник : https://bulgariancastles.com/bg/node/3799

Крепост Кара су калеси

Късноантична и средновековна крепост Кара су калеси се намира на 5.5 km северно по права линия от центъра на село Садово. Носи името си от черните камъни в западното и югозападното подножие на едноименния хълм, характерен с хубавата си питейна вода. Разположена е на скалист връх, който от юг, изток и север е заобиколен от дълбоките клисури на реките Кючук кара су (от юг), Кара су (от изток) и потока Дюдюкчи алчак (от север и запад). Единствено от запад, тесен и скалист гребен с отвесни склонове, свързва като мост височината с основния масив. Крепостта заема върха и две наклонени на юг тераси спускащи се от него. Тя е с неправилен план, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Общата дължина е 116 m а най- голямата ширина- 59 m. Има площ от 5.6 дка. Състои се от външно и вътрешно укрепление, които са разделени със зид. Вътрешното укрепление заема горната тераса и има площ от 1.6 дка. Крепостната стена е дебела 2.6- 2.7 m и е изградена от местни варовикови блокчета и плочи от жълтеникав пясъчник, споени с червен хоросан. Зидовете са запазени на височина до 0.6 m. На места личат преправки и кърпежи на крепостната стена с ломени камъни, споени с бял хоросан или с кал (глина). Твърдината има две порти. Те са осигурявали достъп до двете укрепления откъм южните им страни. Крепостта е разполагала с 6 кули- първата се намира на върха на крепостта във северозападния ъгъл на вътрешната крепост, която е използвана и за водохранилище- щерна. Тя има размери 11х7.5 m, като е вътрешна за кукреплението. Кулата по вътрешните си стени има замазка, която е водонепропускаема. Втората кула пак е на вътрешното укрепление, на ъгъла образуван между южната и югозападната стени. Тя е петоъгълна и външна за укреплението. Третата и четвъртата кули са квадратни и вътрешни за вътрешното укрепление. Те са фланкирали портата от двете и страни. Петата и шестата кули са правоъгълни и вътрешни за външното укрепление. Те са фланкирали портата на външното укрепление от двете и страни. Във външното укрепление личат останките от две сгради. Южно от крепостта се забелязват останки от множество постройки принадлежащи на подградие към нея. Крепостта е построена през късната античност и е преизползвано през българското средновековие. Крепостта е защитавала и контролирала пътя „Гявур йол“ и южния подход към Върбишкия проход, които преминават в близост западно от нея. Гарнизона и по всяка вероятност е охранявал преградата „Еркесия“ при село Медвен, която се намира на 1.74 km северозападно от укреплението. Пътят за крепостта извън крепостните стени е завивал на запад и е изсечен в скалите.  крепостта. До скоро от него е била запазена калдъръмена настилка. Крепостта косвено е охранявала и пътя през прохода Голям сеймен конак. 

Източник : https://bulgariancastles.com/bg/node/446

Крепост Ариплери

Крепост “Ариплери” се намира предполагаемо на около 2.9 km югоизточно от село Садово, по посока на водопроводния канал на селото и непосредствено край канала, носещ името “Ариплери”. Същата крепост, за разлика от другите е в равнина и с крепостна стена във формата на четириъгълник на площ около един декар. В средата на крепостта има следи от наблюдателна кула, а купчината каменни материали очертават ясно крепостната стена. 

Източник : https://bulgariancastles.com/bg/node/448

Карта на околността